Temperatur, nederbörd, kväve- och fiberinnehåll hos björk och mjölkört, och kalvvikt för älg (Alces alces) i norra Sverige

DOI

Data and R code used in piecewise structural equation modelling for a study that compared the direct and indirect impacts of temperature and precipitation on moose calf mass in northern Sweden. The study was initiated in 1988 in an effort to examine the impacts of climate change on common forage species of the economically and culturally important moose in Sweden. It ran until 1997 and was re-started in 2017. Temperature and precipitation variables are derived from SMHI weather station data. Average moose calf mass for study sites is derived from data from the Swedish Hunter's Association and individual hunting teams. Both weather and moose calf mass represent mean values within a 50km radius of each study site. Nitrogen and neutral detergent fibre measures are the result of near-infrared spectroscopy modelling, using 50 samples to calibrate the model. Samples were collected from 1-ha sites and included material from 30 individuals of either downy birch or fireweed. The dataset contains the following files. DataWeatherVegMoose.tsv is the data itself (TSV format, 236 rows × 10 columns). This includes the following variables: Total precipitation (mm) from the start of the growing season, defined as the first day of the first four consecutive days each calendar year that each have a mean daily temperature greater than or equal to 5 degrees C, to July 17 of that year. This is an average value for all SMHI weather stations within a 50 km radius of a site. Mean daily average temperature from the start of the growing season, defined as the first day of the first four consecutive days each calendar year that each have a mean daily temperature greater than or equal to 5 degrees C, to July 17 of that year. This is an average value for all SMHI weather stations within a 50 km radius of a site. Proportion of days from the start of the growing season, defined as the first day of the first four consecutive days each calendar year that each have a mean daily temperature greater than or equal to 5 degrees C, to July 17 of that year, when the maximum daily temperature was greater than or equal to 20 degrees C. This is an average value for all SMHI weather stations within a 50 km radius of a site. Neutral detergent fibre content of downy birch leaves at the site, based on a representative sample and calculated using Near Infrared Spectroscopy Neutral detergent fibre content of fireweed stems, leaves, and flowers at the site, based on a representative sample and calculated using Near Infrared Spectroscopy Nitrogen content of downy birch leaves at the site, based on a representative sample and calculated using Near Infrared Spectroscopy Nitrogen content of fireweed stems, leaves, and flowers at the site, based on a representative sample and calculated using Near Infrared Spectroscopy Mean date-adjusted moose calf slaughter weight for calves reportedly shot within 50km of the site. Values must represent the mean weight of at least 10 calves to be included. The documentation file Key_DataWeatherVegMoose.tsv contains detailed information about the variables in the dataset. The documentation file sites_no.tsv contains codes for the different sites where data was collected. It corresponds with the variable Site in the dataset DataWeatherVegMoose.tsv. R_code_piecewise_SEM.r is the R script used to calculate the piecewise structural equation models linking weather to moose calf mass directly and via forage chemistry. R_code_piecewise_SEM_log.txt is output of the script with session information. If R , with the packages nlme and piecewiseSEM, is installed, it can be generated by running this from a shell: Rscript R_code_piecewise_SEM.r > R_code_piecewise_SEM_log.txt

Data och R-kod används i styckvis strukturell ekvationsmodellering för en studie som jämförde de direkta och indirekta effekterna av temperatur och nederbörd på kalvvikt för älg i norra Sverige. Studien inleddes 1988 i ett försök att undersöka klimatförändringarnas effekter på vanliga foderarter för den ekonomiskt och kulturellt viktiga älgen i Sverige. Den pågick till 1997 och startades om 2017. Temperatur- och nederbördsvariabler är härledda från SMHI väderstationsdata. Genomsnittlig kalvvikt för älg för undersökningsplatser härleds från data från Svenska Jägareförbundet och enskilda jaktlag. Både väder- och kalvvikt representerar medelvärden inom en radie på 50 km från varje studieplats. Mätningar av kväve och neutrala detergenter är resultatet av nära infraröd spektroskopimodellering, med 50 prover för att kalibrera modellen. Prover togs från 1-ha platser och inkluderade material från 30 individer av antingen dunbjörk eller mjölkört. Se beskrivning på engelska.

Identifier
DOI https://doi.org/10.5878/j1fh-8w11
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=c470f11b9a62c9474475856a3de63ad0706f8e7d470e9a123a1a09d5072d417f
Provenance
Creator Holmes, Sheila; Danell, Kjell; Ball, John; Ericsson, Göran
Publisher Swedish National Data Service; Svensk nationell datatjänst
Publication Year 2023
Rights Access to data through SND. Data are freely accessible.; Åtkomst till data via SND. Data är fritt tillgängliga.
OpenAccess true
Contact https://snd.gu.se
Representation
Discipline Biospheric Sciences; Ecology; Geosciences; Natural Sciences
Spatial Coverage Sweden; Sverige