Rolfseide

Rundhaug. Klart markert i SV, antagelig steinblandet. Midt i haugen kraterlignende grop med utløper mot SSØ. Kraterets d 1m, dybde 0,4m. I NØ er fylt på jord fra tilstøtende dam eller brønn i dammens SØ-del. Gresskledt med mindre gran og bjørkekratt. Anslått d ca 7m, h ca 0,6m. Kan være noe tvilsom som fornminne.

Identifier
Source http://kulturminnesok.no/ra/lokalitet/10179
Metadata Access https://kart.ra.no/arcgis/rest/services/Distribusjon/Kulturminner20180301/MapServer/7/query?objectIds=31504&outFields=*&returnGeometry=true&f=geojson
Provenance
Creator Viken fylkeskommune
Publisher Askeladden
Publication Year 1900
Rights NLOD (https://data.norge.no/nlod/en/2.0/)
OpenAccess true
Contact askeladden.hjelp(at)ra.no
Representation
Language Norwegian
Version 20180301
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (11.371W, 59.338S, 11.371E, 59.338N); Rakkestad