Solberg lok. 1 Solberg

Steinane i røysa er flate og kanta og av ujamn storleik. Det er ein god del slike steinar spreidde i terrenget. Einskilde stader i røysa stikk berggrunnen fram. Røysa er nærast heilt flat og bygd av eitt, stadvis to lag med stein. Noko høgde er det ikkje å snakka om, men ho er klart synleg i terrenget når ein kjem ovanfrå frå Solberg. Ho er noko ujamn i kantane, men har ei klar rund form og måler 6,5 m O-V og 5 m N-S. Vidare er overflata jamn og det er ikkje noko som tyder på utkasting.

Identifier
Source http://kulturminnesok.no/ra/lokalitet/15858
Metadata Access https://kart.ra.no/arcgis/rest/services/Distribusjon/Kulturminner20180301/MapServer/7/query?objectIds=37582&outFields=*&returnGeometry=true&f=geojson
Provenance
Creator Vestland fylkeskommune
Publisher Askeladden
Publication Year 1900
Rights NLOD (https://data.norge.no/nlod/en/2.0/)
OpenAccess true
Contact askeladden.hjelp(at)ra.no
Representation
Language Norwegian
Version 20180301
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (7.166W, 61.272S, 7.166E, 61.272N); Sogndal