Dataset för dagvattenbiofilter kolonnstudier: påverkan av temperatur, salt och en vattenmättad zon på rening av metaller, näringsämnen och suspenderad material

DOI

This data set presents the full raw data from bioretention column studies conducted at Luleå University of Technology in 2010-2014. The pilot scale columns were watered with synthetic stormwater. Influent and effluent samples were collected and analysed for pollutants including total and dissolved metals, nutrients, pathogens and suspended sediment. Further, supporting parameters (e.g. pH, conductivity) are included. The data enables quantifying the impact of bioretention design factors (submerged zone) and ambient factors (salinity in stormwater inflow, temperature) on the removal of these pollutants by bioretention. All filters utilised the same general column design and filter material as well as stormwater preparation. This enables inter-comparability between the different studies. Synthetic stormwater inflow concentrations and bioretention effluent concentrations are presented in the data set. Further, metal concentrations in the filter material and plant tissue have been analysed. The data set enables further analyses of bioretention performance, comparison with similar work performed elsewhere and can be used in modelling of bioretention removal performance and processes. Scientific papers describing the data have been published (see Publications) See documentation files: - SummarisingDescription.pdf - summarising description of experiments incl. an illustration of column design - SummarisingTable.xlsx - table with overview of studies and included parameters (pollutants) and factors. The table describes the content of each data file. Further information on experimental design and methods are available in the related scientific journal publications.

Detta dataset presenterar rådata från bioretentionskolonnstudier som utförts vid Luleå tekniska universitet 2010-2014. Kolonnerna i pilotskala vattnades med konstgjort dagvatten. Inflödes- och utflödesprover samlades och analyserades för en rad olika föroreningar: totala och lösta metaller, näringsämnen och suspenderat sediment. Dessutom har stödparametrar (t ex. pH, konduktivitet) analyserats. Datat möjliggör att kvantifiera effekten av designfaktorer (vattenmättad zon) och omgivningsfaktorer (salthalt i dagvatteninflödet, temperatur) på rening av dessa föroreningar i dagvattenbiofilter. Alla filter använde samma kolonndeisgn och filtermaterial samt samma dagvattenrecept. Detta möjliggör att jämföra de olika studierna. Föroreningskoncentrationer i dagvatteninflödet och i utflödet från biofiltren presenteras i datamaterialet. Dessutom har metallkoncentrationer i filtermaterialet och växtvävnad analyserats. Datat möjliggör ytterligare analyser av bioretentionens prestanda, jämförelser med liknande arbete som utförts på andra håll och kan användas för modellering av biofiltrens reningskapacitet och reningsprocesser. Vetenskapliga artiklar som beskriver datat har publicerats (se referenser). Se dokumentationsfiler: - SummarisingDescription.pdf - sammanfattande beskrivning av försöken inkl. illustration av kolonndesign - SummarisingTable.xlsx - tabell med sammanfattning av studierna (inkl. parametrar och faktorer). Tabellen beskriver innehåll på respektive datafil. Vidare beskrivning finns i de relaterade vetenskapliga publikationerna

column experiment in pilot scale

Kolonnförsök i pilotskala

Laboratory experiment

Laboratorieexperiment

Identifier
DOI https://doi.org/10.5878/aed6-3415
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=79fc17966586cfc1b9d9fcf80fccfca753dc852730075cd5cc8a4b43ed2691d4
Provenance
Creator Blecken, Godecke-Tobias; Nordqvist, Kerstin; Viklander, Maria; Søberg, Laila
Publisher Swedish National Data Service; Svensk nationell datatjänst
Publication Year 2022
Rights Access to data through SND. Data are freely accessible.; Åtkomst till data via SND. Data är fritt tillgängliga.
OpenAccess true
Contact https://snd.gu.se
Representation
Discipline Construction Engineering and Architecture; Engineering; Engineering Sciences; Natural Sciences