Lunde - Boplass

Buplassen ligg tett ved den staden der to gangstiar møtest, og tre meter S for ei grind, på austsida av stien som fører ned til "Vargholet". Lokaliteten ligg rett nord for ein liten bergnabb. Aust for buplassen renn ein liten bekk. Buplassen ligg der eit lite dalføre opnar seg ut på ei slette ovanfor vika.

Eit prøvestikk viste at der fanst eit kolblanda kulturlag. Ein grov 50 cm utan å nå botn. Nedst nede var skjøbrend stein. Eit flintavslag og eit kvartsavslag vart funne.

Buplassen har eit djupt søkk i midten. Det er om lag 3 x 3 m. Buplassen har opphaveleg strekt seg noko lengre mot vest. Denne delen er nå fjerna i samband med bygging av gangvegen ned til sjøen.

Identifier
Source http://kulturminnesok.no/ra/lokalitet/15826
Metadata Access https://kart.ra.no/arcgis/rest/services/Distribusjon/Kulturminner20180301/MapServer/7/query?objectIds=37575&outFields=*&returnGeometry=true&f=geojson
Provenance
Creator Vestland fylkeskommune
Publisher Askeladden
Publication Year 2006
Rights NLOD (https://data.norge.no/nlod/en/2.0/)
OpenAccess true
Contact askeladden.hjelp(at)ra.no
Representation
Language Norwegian
Version 20180301
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (5.446W, 60.157S, 5.447E, 60.157N); Bjørnafjorden