Sture - Lok. 17

Ein låg bergrygg avgrensar flata med lokaliteten mot O, myra mot V, medan flata kiler seg ut mot myrflata i S. To prøvestikk etter midtaksen på flata, 4 og 7 m frå myrkanten, gav funn av m. a. avslag av flint og kvarts. Funna låg i eit minerogent lag.

Identifier
Source http://kulturminnesok.no/ra/lokalitet/15839
Metadata Access https://kart.ra.no/arcgis/rest/services/Distribusjon/Kulturminner20180301/MapServer/7/query?objectIds=37578&outFields=*&returnGeometry=true&f=geojson
Provenance
Creator Vestland fylkeskommune
Publisher Askeladden
Publication Year 2006
Rights NLOD (https://data.norge.no/nlod/en/2.0/)
OpenAccess true
Contact askeladden.hjelp(at)ra.no
Representation
Language Norwegian
Version 20180301
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (4.845W, 60.615S, 4.846E, 60.615N); Øygarden