One - Lok. 8, Kvernepollen

Ved registrering ble det tatt to prøvestikk. Jordmassene ble vannsåldet i netting med 4 mm maskevidde. Stratigrafi: Lag 1 - Sandblandet torv, 0-11 cm. Lag 2 - Rødbrun torvblandet sand, 27-36 cm. Funnførende areal på lokaliteten beregnes til mindre enn 35 m2 utifra flatens avgrensning mot bergflater. Det lave antallet funn, en avgrenset bosetningsflate og gode jordbunnforhold tyder på at funnkonteksten er god. Lokaliteten ligger imidlertid utenfor utbyggingsområdet på Kollsnes og ble ikke undersøkt videre.

Identifier
Source http://kulturminnesok.no/ra/lokalitet/15835
Metadata Access https://kart.ra.no/arcgis/rest/services/Distribusjon/Kulturminner20180301/MapServer/7/query?objectIds=37576&outFields=*&returnGeometry=true&f=geojson
Provenance
Creator Vestland fylkeskommune
Publisher Askeladden
Publication Year 2006
Rights NLOD (https://data.norge.no/nlod/en/2.0/)
OpenAccess true
Contact askeladden.hjelp(at)ra.no
Representation
Language Norwegian
Version 20180301
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (4.854W, 60.565S, 4.854E, 60.565N); Øygarden