Raudberget (lengst sør)

Fornminne: Steinalderboplass. Mindre grusflate (lengde 15 m, bredde 5 m,orientert N-NØ) som grenser opp mot fast fjell i Ø, fortsetter videre i gressog myrområde i en større flate som grenser mot brattere berg i V: Funnsted for T 21026 a) to flintavslag, b) mulig emne til kniv av grå sandstein. (Tilvekst 1986). Funnstedet er påvist av Einar Westgård.

Identifier
Source http://kulturminnesok.no/ra/lokalitet/8392
Metadata Access https://kart.ra.no/arcgis/rest/services/Distribusjon/Kulturminner20180301/MapServer/7/query?objectIds=31518&outFields=*&returnGeometry=true&f=geojson
Provenance
Creator Trøndelag fylkeskommune
Publisher Askeladden
Publication Year 2008
Rights NLOD (https://data.norge.no/nlod/en/2.0/)
OpenAccess true
Contact askeladden.hjelp(at)ra.no
Representation
Language Norwegian
Version 20180301
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (11.679W, 65.091S, 11.679E, 65.091N); Leka