Tranghalmstranda

Fornminne: Rund røys. Ganske godt markert. Noe vanskelig å få øye på pga tettere lauvskog med til dels større trær. Flat, noe ujevn profil med slake, skrånende sider. Røysa er omrotet i store deler av midtpartiet med en tydelig grop i NV (ca 4 x 2 m, dybde ca 0,3 - 0,4 m) og en mere uklar grop i SV (ca 2 x 3 m, dybde ca 0,3 - 0,4 m). Stein synlig over hele røysa (tverrmål ca 0,25 - 1 m). Bevokst med mose og en del einer, bærlyng. I midtpartiet flere større lauvtrær i klynge. I kantene enkelte spredte lauvtrær. Mål: tverrmål ca 15 m, høyde ca 0,4 - 0,5 m.

Identifier
Source http://kulturminnesok.no/ra/lokalitet/8451
Metadata Access https://kart.ra.no/arcgis/rest/services/Distribusjon/Kulturminner20180301/MapServer/7/query?objectIds=31525&outFields=*&returnGeometry=true&f=geojson
Provenance
Creator Møre og Romsdal fylkeskommune
Publisher Askeladden
Publication Year 1900
Rights NLOD (https://data.norge.no/nlod/en/2.0/)
OpenAccess true
Contact askeladden.hjelp(at)ra.no
Representation
Language Norwegian
Version 20180301
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (7.068W, 62.829S, 7.068E, 62.829N); Hustadvika