Vågøen

Beskrivelse fra lokalitet: Fornminne: Rundrøys. Ganske god markering, ganske godt synlig. Svakt avrundet profil. Slakt skrånende sider. Forsenkning i midtpartiet (3 x 3 m). Stein såvidt synlig i midtforsenkningen. Her sees en større, flatere stein (ca 1 x 0,4 m). Lyng, einer mindre lauvtrær. Mål: tverrmål ca 11 m, høyde c 0,5 m.

Beskrivelse fra Enkeltminne: Diameter: 8 Høyde: 0,9 Type: Rundrøys Attributter: Plyndringsgrop ; Uklart markert, går I ett med kollen den ligger på. grop ca 3x3 m 0,6 dyp, gjenvokst av bjørkekratt. platting bygd I forb. med hage ca 15 m unna

Identifier
Source http://kulturminnesok.no/ra/lokalitet/8456
Metadata Access https://kart.ra.no/arcgis/rest/services/Distribusjon/Kulturminner20180301/MapServer/7/query?objectIds=31526&outFields=*&returnGeometry=true&f=geojson
Provenance
Creator Møre og Romsdal fylkeskommune
Publisher Askeladden
Publication Year 2011
Rights NLOD (https://data.norge.no/nlod/en/2.0/)
OpenAccess true
Contact askeladden.hjelp(at)ra.no
Representation
Language Norwegian
Version 20180301
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (7.023W, 62.824S, 7.023E, 62.824N); Hustadvika