Uten navn

Beskrivelse fra lokalitet: Gravrøys. Ca. 8,0 meter i diameter.

Beskrivelse fra Enkeltminne: Rundrøys. Ganske godt synlig. God markering. Avrundet profil, omrotet i midtpartiet med forsenkning. Her sees en mindre oppmuring (tørr-mur) av stein, sannsynligvis gjort i nyere tid. Muren er orientert N-VNV. Den måler ca 2,5 meter i lengden, og ca 0,8 meter i høyden. Større rund- og bruddstein sees i midtpartiet (største tverrmål ca 0,3 - 0,5 meter). Vegetasjonsdekke: lyng, mose og bjørk. Mål: diameter ca 8 meter, høyde ca 0,8 - 1 meter.

Identifier
Source http://kulturminnesok.no/ra/lokalitet/8476
Metadata Access https://kart.ra.no/arcgis/rest/services/Distribusjon/Kulturminner20180301/MapServer/7/query?objectIds=31530&outFields=*&returnGeometry=true&f=geojson
Provenance
Creator Nordland fylkeskommune
Publisher Askeladden
Publication Year 2013
Rights NLOD (https://data.norge.no/nlod/en/2.0/)
OpenAccess true
Contact askeladden.hjelp(at)ra.no
Representation
Language Norwegian
Version 20180301
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (12.248W, 65.525S, 12.249E, 65.526N); Brønnøy