181,869 datasets found

 • Steinslandsåta

  Beskrivelse mangler
 • Runebrev

  Mulig runebrev i bly
 • Middelalderspenne

  Del av middelalderspenne
 • Steingjerde/steinrekke

  Steinrekke beliggende i sørvestlige del av stort jorde som skrår slakt mot vest. Sør for steinrekken er det blandingsskog hovedsakelig plantet gran. Består av rekke med større...
 • Steingjerde/steinrekke

  Steingjerde/steinrekke beliggende i sørvestlige del av stort jorde som skrår slakt ned mot vest. Sør for steingjerdet er det blandingsskog hovedsakelig plantet gran....
 • Haltvika kulturmiljø

  Området består av et landbrukslandskap med rester etter et gammelt gårdsanlegg som begynner å vokse igjen. Lokaliteten ligger på mellom 0 og 30moh, har godt utsyn og er...
 • Slettnes

  Fornminne 1: Div. løsfunn. Derfra og Ø-over: Fornminne 2-19: Tufter, de to lavestliggende av Gressbakken-type, de øvrige av Karlebotn-type. Meget velbevarte. Fornminne...
 • Steingjerde/steinrekke

  Beliggende i sørlig kant av stort jorde. Sør for steingjerde er det blandingsskog, hovedsakelig plantet gran. Steingjerdet er ujevn i form, fremstår som rydning i form av at...
 • Hisdal - Skytestilling

  Skytestilling sør og nedanfor Fv49 mellom tunnelane, nærast tunnelen mot Hisdalen. Har truleg hatt som mål å dekke gamlevegen mot aust og/eller Solbjørgvegen 250 meter nedanfor...
 • Røyslokalitet

  Rund røys beliggende i svakt hellende terreng mot VNV. Røysen er lav men jevnt bygget. Steinene er opptil 1,5 meter i diameter og bevokst med mose og gress på...
 • Beslag

  Kvadratisk beslag med strekornamentikk
 • Gravrøys

  Røys, klart markert med synlige kantstein mot vest. muligens også utraste stein her. sirkulær med diameter på ca 4 meter. Ligger plassert på naken bergknaus. Gresskledd.
 • Nål til spenne

  Nål til spenne
 • Hadland

  Lengst i ØNØ:1. Rundhaug. Uklart markert i kantene, men relativt godt synlig i terrenget (på bergknaus) helt gresskledd. Brukseier fjernet en del mindre fin (firkantet) stein....
 • Rogn

  Overflatefunn av flintavslag på dyrket mark. Det ble ikke tatt prøvestikk. Det ble opplyst om at det hadde blitt gravd en grøft på stedet tidligere. Konteksten kan derfor være...
 • Spenne MA

  Middelalderspenne
 • Knapp

  Knapp med fuglemotiv
 • Blysegl/-plombe

  Løsfunn av blysegl/-plombe, gjort i åker på 8 cm dybde. Funnet av metallsøker den 15.04.2019. Innmålt med håndholdt GPS.
 • Røyslokalitet

  Røys beliggende i kanten av en flate som skrår svakt mot VNV. Like V for røysa faller terrenget brattere ned. Bygget av stein mellom 0,3 m og 1,5 meter i diameter. De største...
 • Ukjent gjenstand

  Ukjent type "spenne" i jern