Bureauonderzoek Kadevervanging Leijen Oost - Smallingerland / Tietjerksteradeel Antea Group Archeologie 2019/21

DOI

Projectnummer Antea Group: 437340

In februari 2019 heeft Antea Group een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd ten behoeve van kadeverbeteringen aan de oostzijde van het meer De Leijen. De betreffende kade bevindt zich in twee gemeenten, namelijk Tietjerksteradeel en Smallingerland.

Beide gemeenten voeren geen eigen archeologisch beleid en volgen de provinciale archeologische verwachtingskaart, de FAMKE (Friese Archeologische Monumentenkaart Extra). Voor het gehele tracé geldt een archeologische verwachting voor de periode steentijd – bronstijd. De verwachting is minder hoog voor andere complexen en andere perioden.

In het gehele gebied rondom De Leijen is sprake van bekende steentijdvindplaatsen. Eén hiervan ligt in de directe nabijheid van het plangebied (in de bufferzone op de FAMKE-kaart), maar vermoedelijk zijn er in dit dekzandlandschap nog tientallen van dergelijke vindplaatsen in of nabij het plangebied aanwezig. De archeologische verwachting is daarmee voor het plangebied hoog. Het voorgenomen plan bestaat uit een kadeophoging en -verbreding waarvoor géén bodemingrepen (graafwerkzaamheden) nodig zijn, afgezien van het frezen van de zode en het plaatselijk afzetten van de zode. Derhalve worden met de uitvoering van het voorliggende plan geen (eventuele) archeologische resten geschaad.

Wij adviseren daarom om het plangebied vrij te geven ten gunste van de voorgenomen ingreep en op voorwaarde dat er geen graafwerkzaamheden plaatsvinden dieper dan de bestaande zode (circa 0,2 m –mv). Vanaf de onderzijde van de bouwvoor kunnen immers intacte en goed bewaarde archeologische vindplaatsen aanwezig zijn uit de steentijd (met name het mesolithicum), die niet zonder archeologische toezicht mogen worden verstoord.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-znu-9572
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:181355
Provenance
Creator Brokke, A.J.;Fleuren, I.;Fens, R.L.
Publisher Antea Group Heerenveen
Contributor Antea Group;Haskera, J. van
Publication Year 2020
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess;License: http://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
Contact Antea Group;Haskera, J. van
Representation
Language Dutch
Resource Type Text
Format PDF;application/pdf
Discipline Archaeology
Spatial Coverage {" "," "}
Temporal Coverage {2020-08-24,2020-08-24,2019-02-24,2020-08-24}